luni, 28 februarie 2022

POSTARE DE AMIAZA

 

Acatistul zilei – 28 februarie

 Pentru rugaciunile Sfintilor Cuviosi Ioan Casian si Gherman, din Dobrogea, Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, milueste-ne pe noi pacatosii.

 

Acatistul Sfantului Gherman – 28 februarie

 


Condacul 1 :

Prea Cuviosului nostru Părinte Gherman, odrăslit în pământul Daciei Pontice, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale făcute înaintea Cerescului Părinte. Căci, prin rugăciunile sale, mari daruri ne-am învrednicit a dobândi de la Hristos, izvorul cel nesecat de bunătăţi.

Pentru aceasta cu toţii să-i cântăm, cu bună înţelepciune:

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu!

 Icosul 1:

Îngerească viaţă petrecând pe pământ, Prea Cuvioase Părinte Gherman, te-ai depărtat de toate cele veselitoare ale lumii şi rănit fiind de dumnezeiască dragoste, ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, pentru care noi minunându-ne de biruinţa ta asupra puterilor vrăjmaşului celui potrivnic, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cinstea Bisericii noastre Ortodoxe strămoşeşti ;

Bucură-te, că din tinereţe ai luat chipul cel blând al smereniei ;

Bucură-te, că viaţa sihăstrească a fost mângâierea sufletului tău ;

Bucură-te, că pentru Hristos Domnul lumea ai părăsit ;

Bucură-te, cel ce în mânăstire şi în pustiu te-ai sălăşluit ;

Bucură-te, că în viaţă fiind, de trup te-au depărtat ;

Bucură-te, rugător mare al pustiului ;

Bucură-te, lauda cea curată a credincioşilor ;

Bucură-te, floare a cuvioşiei de Dumnezeu aleasă şi împodobită ;

Bucură-te, lauda cea vestită a pământului dintre Dunăre si Mare ;

Bucură-te, că pe Dumnezeu l-ai iubit mai mult decât proprii tăi părinţi ;

Bucură-te, că tinereţea ta ai adus-o ca jertfă curată lui Dumnezeu ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 2-lea :

Din pruncie doritor şi râvnitor vieţii îngereşti te-ai arătat Părinte Gherman, Prea Cuvioase, şi visteria cea nefurată a credinţei tale curate ai sporit-o, încât toţi se mirau de văpaia dragostei dumnezeieşti ce ardea întru tine; Pentru aceasta cântăm slavă lui Dumnezeu : Aliluia!

 Icosul al 2-lea :

Născându-te din părinţi străromâni, binecredincioşi, în satul Casimcea, din Scythia Minor, unde a propovăduit evanghelia lui Hristos, Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, din tinereţe ai ales calea cea dreaptă a raiului, Prea Cuvioase Părinte Gherman; pentru aceasta de la toţi auzi cântare de laudă :

Bucură-te, că din părinţi drepmăritori ai răsărit ;

Bucură-te, vrednică pildă de înfrânare a tinerilor ;

Bucură-te, că de Ioan Casian te-ai legat sufleteşte ;

Bucură-te, că împreună pe calea învăţăturii aţi plecat ;

Bucură-te, că şi în oaste împreună aţi slujit ;

Bucură-te, că lui Hristos împreună v-aţi făgăduit ;

Bucură-te, că nedespărţiţi aţi rămas şi în monarhism ;

Bucură-te, că într-una din mânăstirile Scythiei Mici, împreună cu Ioan Casian, te-ai Nevoit şi lui Hristos Domnul cu credinţă aţi slujit ;

Bucură-te, că şi aici te-ai arătat pildă de ascultare desăvârşită ;

Bucură-te, lauda cea vestită a călugărilor osârduitori ;

Bucură-te, că ai împletit cu iscusinţă rugăciunea cu trupeştile nevoinţe ;

Bucură-te, tăinuitorule al duhovniceştii vieţuiri ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 3-lea

Puterile cereşti s-au minunat, văzându-te pe tine, Prea Cuvioase Părinte Gherman cum, în trup fiind, ai biruit, ispitele celui viclean, ca un înger pământesc ; pentru aceasta, înălţat fiind în cămările cereşti, priveşte către cei ce-ţi cer mijlocirile tale către Dumnezeu şi cu bunătatea ta părintească izbăveşte din toate nevoile pe cei ce cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

 Icosul al 3-lea :

Cunoscând binecuvântarea vieţii mânăstireşti, împreună cu râvnitorul de Hristos Ioan Casian ai alergat, ca cerbul spre apele izvoarelor, şi te-ai sălăşluit într-una din mânăstirile din locurile natale unde ţi-ai făcut întru smerenie şi ascultare ucenicia ; pentru aceasta, sporindu-ţi cu înţelepciune nevoinţele, toţi te laudă, cântându-ţi :

Bucură-te, că te-ai arătat adevărat om ceresc ;

Bucură-te, că împreună slujitor ai fost cu îngerii ;

Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti ;

Bucură-te, râvnitorule iubitor al cuvioasei slujiri a Celui Preaînalt ;

Bucură-te, că nu ai cruţat ostenelile pentru a urma lui Hristos cu bunătate ;

Bucură-te, că prin smerenie ai dobândit cele înalte şi cu sărăcia cele bogate ;

Bucură-te, că prin mulţimea ostenelilor te-ai arătat a fi comoară duhovnicească ;

Bucură-te, săditorule şi harnic lucrătorule al viei celei duhovniceşti ;

Bucură-te, că te-ai arătat a fi jertfă curată asemenea lui Isaac ;

Bucură-te, că mintea ţi-ai înălţat-o la cugetarea cea despre Dumnezeu ;

Bucură-te, împreună rugătorule cu părintele Ioan Casian către Dumnezeu ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumezeu !

 Condacul al 4-lea :

Învăluindu-ne viforul multor ispite şi furtunile multor nevoi, la limanul mijlocirilor tale către Dumnezeu scăpăm Prea Cuvioase Părinte Gherman, ca prin rugăciunile tale să prefaci toate tulburările noastre sufleteşti în bună linişte, ca astfel, prin tine, să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

 Icosul al 4-lea :

Râvnitorul fiind după desăvârşire, împreună cu Prea Cuviosul Părinte Ioan Casian, ai plecat în căutarea de chipuri ale vieţuirii îngereşti, ajungând la obştile monahale şi sihăstriile din Siria, Palestina şi Egipt, unde te-ai îndulcit de ospaţul duhovnicesc al părinţilor pustiei şi de la dânşii ai învăţat căile desăvârşirii şi virtuţile cele înalte ; pentru aceasta credincioşii creştini îţi aduc laude, cântând fără tăcere :

Bucură-te, cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor omeneşti ;

Bucură-te, că pentru tine moartea a fost fără putere ;

Bucură-te, că nu te-ai uitat la cele trecătoare, de jos ;

Bucură-te, că ai iubit cele netrecătoare, de sus ;

Bucură-te, că prin neobosită veghe ai slujit lui Hristos ;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăvim de văpaia ispitelor ;

Bucură-te, pildă de învăţătură pentru cei tineri ;

Bucură-te, mângâierea celor ce sunt întristaţi ;

Bucură-te, mereu ascultătorule al celor ce-ţi cer ajutor în necazuri ;

Bucură-te, destoinicule învăţător al vieţii celei curate ;

Bucură-te, că pe Domnul cu bunăvoire L-ai slujit ;

Bucură-te, că Lui ai urmat prin buna ta vieţuire ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 5-lea :

Vieţuind în pustnicească ascultare, ai deprins rugăciunea neîncetată a minţii şi a inimii, smerenia şi ascultarea, după pilda părinţilor pustiei, şi ajungând tu însuţi vestit între cei mai renumiţi părinţi ai pustiei, ai urcat spre culmile înţelepciunii şi ale sfinţeniei, cântând fără încetare lui Dumnezeu : Aliluia !

 Icosul al 5-lea :

Ca o lumină într-un sfeşnic te-ai arătat părinţilor pustiei, dar dorul după credinţa părinţilor rămaşi acasă şi liniştea locurilor natale te-au chemat ca un Caanan duhovnicesc, ai întemeiat aşezăminte mânăstireşti şi-ai rânduit viaţa de obşte după pilda pustiei; pentru aceasta, dimpreună cu cinul călugăresc îţi cântăm :

Bucură-te, făclie luminoasă care luminezi inimile noastre ;

Bucură-te, vrednică pildă de răbdare şi smerenie ;

Bucură-te, vrednicule ostenitor al pustiei ;

Bucură-te, că prin tine „Pustia a înflorit precum crinul” ;

Bucură-te, că în Dacia Pontică viaţa pustnicească o ai întărit cu pilda vieţuirii tale ;

Bucură-te, că prin post şi rugăciune te-ai întărit duhovniceşte ;

Bucură-te, că obştea „călugărilor sciţi” cu smerenie şi dragoste te-au ascultat ;

Bucură-te, că împreună rugător cu Sfântul Ioan Casian, te-ai făcut pentru Biserica şi neamul nostru ;

Bucură-te, că te-ai arătat crin cu bun miros şi mireasmă a pustiei ;

Bucură-te, că întăreşti pe credincioşi în credinţă ;

Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală ;

Bucură-te, că Apostolului Andrei ai urmat în propovăduirea Evangheliei lui Hristos ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 6-lea :

Plecând din Egipt spre pământul strămoşesc împreună cu Sfântul Ioan Casian, te-ai oprit la Constantinopol, Prea Cuvioase Părinte Gherman, şi darul preoţiei ai luat din mânt dumnezeiescului patriarh Ioan Gură de Aur ; pentru care mulţumind lui Dumnezeu, I-ai cântat : Aliluia !

Icosul al 6-lea :

Arătându-ne nouă tuturor calea care duce către Dumnezeu, Sfinte Cuvioase Părinte Gherman, pe toţi ne înveţi ca, prin înţelepciune şi cu a Duhului curăţire, să-I slujim Lui cu frică şi cu dragoste ; pentru aceasta, împărtăşindu-ne de ajutorul rugăciunilor tale către Tatăl ceresc, de la toţi auzi cântare ca aceasta :

Bucură-te, apărătorul dreptei credinţe ;

Bucură-te, mare sprijinitor al creştinătăţii ;

Bucură-te, stâlp de foc al credinţei nostre strămoşeşti ;

Bucură-te, că pe Hristos l-ai propovăduit în Sciţia ca într-un pământ al făgăduinţei ;

Bucură-te, că trăim în ţara noastră sub oblăduirea mijlocirilor tale către Dumnezeu ;

Bucură-te, că în toată vremea ne dai sprijin şi ajutor cu îndestulare ;

Bucură-te, că deşi ai fost în trup ai gustat dulceaţa raiului ;

Bucură-te, că rugăciunile tale sunt pentru noi scară către cer ;

Bucură-te, suflet binecuvântat de Dumnezeu ;

Bucură-te, că eşti fapta cea vie pentru toţi spre pilduire ;

Bucură-te, că te-ai logodit cu cereasca împărăţie ;

Bucură-te, că ţi-ai păzit curăţia trupului neîntinată ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 7-lea :

Împreună cu Ioan Casian postitorul, în cetatea lui Constantin, ai apărat buna cucernicie şi smerenia Sfântului Ioan cel cu Gură de Aur, care chema pe toţi la o viaţă cu adevărat creştină şi plăcută lui Dumnezeu, pentru care şi exil a suferit. Acestea cunoscând noi, Prea Cuvioase Părinte Gherman, cu dragoste şi credinţă te cinstim, cântând dimpreună cu tine lui Dumnezeu cântare de laudă : Aliluia !

 Icosul al 7-lea :

Înţelegând că rugăciunea este plugăria sufletului, prin care ne curăţăm inimile de vicleşuguri şi răutăţi, la sinodul de la Stejar te-ai alăturat Sfântului Ioan, dulcele vorbitor şi vrednic liturghisitor ca Întâistătător al Constantinopolului şi împreună cu Sfântul Ioan Casian ai plecat la Roma ca să duci episcopului Inocenţiu scrisoarea clerului şi credincioşilor din cetatea lui Constantin de apărare a nevinovăţiei Sfântului Patriarh ; pentru aceasta toţi iubitorii de adevăr şi cucernicie îţi cântă :

Bucură-te, că rugăciunile tale s-au făcut scară către cer ;

Bucură-te, că pe Sfântul Ioan Gură de Aur, când era defăimat de cei răucredincioşi, l-ai apărat 

Bucură-te, că până la Roma, întru apărarea lui, împreună cu Ioan Casian, ai călătorit ;

Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe ;

Bucură-te, dar dat nouă de către Dumnezeu ;

Bucură-te, rugător către Dumnezeu pentru turma Lui ;

Bucură-te, lauda Pontului ;

Bucură-te, trâmbiţa adevărului ;

Bucură-te, izvor de sfinţenie ;

Bucură-te, învăţător al înfrânării ;

Bucură-te, stea al vieţuirii celei duhovniceşti ;

Bucură-te, vrednicule îndrumător spre cele de sus ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 8-lea :

Deşi om cu fire ai fost, te-ai arătat, Prea Cuvioase Părinte Gherman, împreună cetăţean cu îngerii, căci ai vieţuit pe pământ ca şi cum n-ai fi avut trup, lepădând toată grija cea lumească ; pentru aceasta înţelepţit fiind de Dumnezeu, cu smerenie ţi-ai ascuns nevoinţele tale cele sfinte, povăţuindu-i neîncetat pe cei încredinţaţi ţie spre mântuire, ca să cânte fără tăcere lui Dumnezeu : Aliluia !

 Icosul al 8-lea :

Având în suflet dumnezeiasca dorinţă de a te nevoi şi mai mult, cugetătorule de Dumnezeu ai cunoscut că sufletul nu poate să fie viu şi să se înalţe către Dumnezeu fără rugăciunea neîncetată ; pentru aceasta auzi de la toţi iubitorii de rugăciune cântare ca aceasta :

Bucură-te, lucrătorul rugăciunii celei curate ;

Bucură-te, că prin neîncetarea rugăciunii, îngerilor te-ai asemănat ;

Bucură-te, că rugăciunea, ca pe o scară la cele duhovniceşti, te-a ridicat ;

Bucură-te, că cei ce călătoresc cu rugăciunile tale cu pace se întorc la casele lor ;

Bucură-te, că binefăcătoarele tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu ;

Bucură-te, că ai împreunat rugăciunea cu fapta milosteniei ;

Bucură-te, că cei credincioşi, urmând pilda ta, se întăresc în harul primit de la Dumnezeu ;

Bucură-te, că prin nevoinţele tale, te-ai arătat locaş preacurat al Duhului Sfânt ;

Bucură-te, că te-au cunoscut ucenicii tăi văzător de Dumnezeu ;

Bucură-te, că ai fost împreună vorbitor cu îngerii ;

Bucură-te, că prin îndelungat post şi neîncetată rugăciune ţi-ai agonisit răbdare ;

Bucură-te, îngerule în trup pământesc ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 9-lea :

Nevoinţele tale pustniceşti au uimit pe toţi, iubitorii de pustie, de aceea prin gura prietenului tău, Sfântul Ioan Casian, te-au numit „Sfântul Părinte Gherman”, aducându-ţi cuvânt de cinstire şi laudă, şi toţi au învăţat să cânte, cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia !

 Icosul al 9-lea :

Cuvintele şi învăţăturile tale duhovniceşti au hrănit sufletele căutătorilor de Dumnezeu şi iubitori de desăvârşire, pentru aceasta şi noi împărtăşindu-ne de aceste daruri mântuitoare îţi cântăm :

Bucură-te, al celor tineri prea întelept povăţuitor ;

Bucură-te, al celor bătrâni sprijinitor ;

Bucură-te, al curăţiei neobosit propovăduitor ;

Bucură-te, că eşti bucuria celor ce vin către pocăinţă ;

Bucură-te, plinitorule al frumuseţilor sihăstreşti ale strămoşilor noştri ;

Bucură-te, prea alese iubitorule şi cinstitorule al Casei lui Dumnezeu ;

Bucură-te, că pământul Daciei Pontice cu Sfinte biserici şi mânăstiri a fost împodobit;

Bucură-te, că prin poveţele tale ne-am învăţat că tăria neamului este dreapta credinţă;

Bucură-te, că de bună voie ai urmat sărăciei lui Hristos ;

Bucură-te, că ne-ai învăţat să nu adunăm bogăţii pieritoare ;

Bucură-te, că te-ai făcut pildă de smerenie şi iubire de oameni negrăită ;

Bucură-te, alungătorule al poftelor întinate ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu ;

 Condacul al 10-lea :

Chip de mare învăţat al tainelor şi desăvârşirii ortodoxe te-ai arătat Sfinte Cuvioase Părinte Gherman, pentru aceasta mulţimea credincioşilor, prin rugăciunile tale, iertare de păcate dobândesc, cântând, împreună cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia!

 Icosul al 10-lea:

Înţelept al vremurilor te-ai arătat şi cu înţelepciune te-ai înfăţişat înaintea Dreptului Judecător, prin trecerea de la cele trecătoare la cele veşnice în cetatea Romei, ducând rugăciunile noastre înaintea Cerescului Părinte ; pentru aceasta toţi îţi cântăm :

Bucură-te, că vezi pururea faţa veşnicului Părinte ;

Bucură-te, că ai auzit cuvintele : „Bine slugă bună şi credincioasă intră întru bucuria Tatălui Meu” ;

Bucură-te, că numele tău în cartea veşniciei a fost scris ;

Bucură-te, căci astăzi te veseleşti în ceruri ;

Bucură-te, că de sus ţi-a venit răsplata pentru credinţa ta ;

Bucură-te, cela ce te-ai făcut celor din primejdii apărător ;

Bucură-te, că nu te-ai lăsat amăgit de cele trecătoare ;

Bucură-te, candelă aprinsă în bezna nepăsării ;

Bucură-te, aducătorule de înviorare duhovnicească ;

Bucură-te, rugător neîncetat pentru sufletele noastre ;

Bucură-te, următor al nevoinţelor sihăstreşti şi pustniceşti ale părinţilor bisericeşti ;

Bucură-te, că prin asprele tale nevoinţe te-ai jertfit cu totul lui Dumnezeu ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu;

 Condacul al 11-lea :

Cum te vom mări mai cu vrednicie, Prea Cuvioase Părinte Gherman, sau cu ce cuvinte vom cânta îndelunga-ţi răbdare şi iubire de cele dumnezeieşti. Căci fire omenească ai avut dar spre cele dumnezeieşti ai râvnit. Pentru aceasta cu toţii aducem, cântare de laudă lui Dumnezeu : Aliluia !

 Icosul al 11-lea :

Cu puterea Celui de sus fiind umbrit, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Gherman, cu îndrăzneală te-ai într-armat împotriva celui viclean şi ai biruit vicleşugurile lui ; pentru aceasta Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare cinsteşte pomenirea ta, zicând :

Bucură-te, trandafir odrăslit în pământul Daciei Pontice ;

Bucură-te, cel ce petreci împreună cu toţi sfinţii ;

Bucură-te, cel ce ai risipit meşteşugirile celui viclean ;

Bucură-te, chip duhovnicesc, luminat împodobit ;

Bucură-te, faptă vie vrednică de urmat de toţi creştinii ;

Bucură-te, temelie tare a credinţei Ortodoxe ;

Bucură-te, nădejde împlinită a celor ce te cheamă în ajutor spre mântuire ;

Bucură-te, că pe cei greşiţi îi întorci la pocăinţă ;

Bucură-te, a celor înstrăinaţi povăţuire ;

Bucură-te, vestitorule al bucuriilor duhovniceşti ;

Bucură-te, că pe cei iubitori de Hristos i-ai veselit ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

Condacul al 12-lea :

Pururea ocrotitor al Dobrogei de astăzi şi al întregii moşteniri strămoşeşti româneşti, Prea Cuvioase Părinte Gherman, prin chipul tău, ne binecuvintezi cu dragoste de părinte, povăţuindu-ne paşii spre împlinirea dreptei credinţe strămoşeşti şi îndemnându-ne să cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu : Aliluia !

 Icosul al 12-lea :

Cu cântări cinstim pomenirea ta, fericind ostenelile tale şi neclintita ta râvnă pentru Hristos, lăudăm postirile şi privegherile tale neîncetate, binecuvântându-te ca pe un mare ajutător şi păzitor al nostru şi glăsuind :

Bucură-te, că pe binecredincioşii creştini dobrogeni cu rugăciunile tale îi ocroteşti

Bucură-te, că pomenirea nevoinţelor tale sihăstreşti şi pustniceşti, poporul nostru

dreptcredincios o împlineşte ;

Bucură-te, chipul cel adevărat al vieţii călugăreşti ;

Bucură-te, lauda cea mare a Dobrogei şi a întregii Românii ;

Bucură-te, risipitorule al gândurilor întunecate ;

Bucură-te, dar dumnezeiesc ;

Bucură-te, zid de scăpare al celor ce te cheamă în ajutor ;

Bucură-te, al ispitiţilor întărire ;

Bucură-te, cugetare de Dumnezeu neprihănită ;

Bucură-te, cel ce ai fost cu trupul nepângărit ;

Bucură-te, rază a credinţei dătătoare de bucurie duhovnicească ;

Bucură-te, că vei fi de-a pururea pomenit de credincioşii români ;

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherman, pururea rugător către Dumnezeu !

 Condacul al 13-lea :

O, Prea Cuvioase Părinte Gherman, lauda Bisericii Dobrogei şi a întregii Românii, părintele nostru duhovnicesc şi al tuturor celor ce cu dreaptă credinţă cinstesc pe Dumnezeu, ascultă acum puţina şi nevrednica noastră rugăciune, ce ţi-o aducem din toată inima, şi ne izbăveşte pe noi de năpastă, de primejdii, de dureri, de ispite şi de toşi vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, spre a cinsti neîncetat sfântă pomenirea ta, slăvind pe Dumnezeu cel pururea iubitor de oameni şi împreună cu tine cântându-i, în veacul ce va sa fie, cântare : Aliluia, Aliluia, Aliluia !

 Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarăşi Icosul întâi : „Îngerească viaţă petrecând pe pământ, Prea Cuvioase Părinte Gherman,…” şi Condacul întâi : „Prea Cuviosului nostru Părinte Gherman ,…” apoi se face otpustul.

 

RUGĂCIUNE

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel Preaînţelept şi minunat în lucruri ! Căci din nemărginita-ţi iubire de oameni, Dumnezeu fiind a toată mângâierea şi nădejdea, ai binevoit a ridica dintre neamurile pământului chipuri de fii aleşi, care prin credinţă tare şi prin viaţă pilduitoare să fie candele ale credinţei care să lumineze pe oameni ca să nu se prăbuşească în întunericul cel mai din adânc al neştiinţei de cele dumnezeieşti şi al păcatului.

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri ! Căci primeşti cu bunăvoinţă mijlocirile sfinţilor bineplăcuţi Ţie, pentru nevoile de tot felul : duhovniceşti şi trupeşti ale nevrednicilor robilor Tăi, ce sunt învăluiţi de valurile vieţii pline de tot felul de ispite şi de poveri nenumărate.

Însuţi, Iubitorule de oameni, Domane, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi cele ale Sfântului Prea Cuviosului Părintelui nostru Gherman şi ale tuturor sfinţilor, primeşte acum smeritele noastre cereri şi ne izbăveşte pe noi de toată reaua întâmplare. Căci Tu ştii neputinţa firii omeneşti şi cunoşti trebuinţa fiecăruia. Primeşte dar, Prea Bunule Împărate, Stăpâne, rugăciunile noastre apărându-ne de tot răul şi dăruindu-ne cele spre mântuire. Ca pentru toate cele dăruite nouă în toate zilele vieţii noastre să te preaslăvim, dimpreună cu Fiul Tău cel fără de moarte şi cu Prea Sfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea în vecii vecilor. Amin.

(sursa: acoperamantul maicii domnului)

vineri, 25 februarie 2022

POSTARE DE AMIAZA

 

Acatistul zilei –26 februarie

 Pentru rugaciunile Sfantului Ierarh Porfirie, episcopul Gazei si ale Sfintei Mucenite Fotini Samarineanca, Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, milueste-ne pe noi pacatosii.

 


ACATISTUL SFINTEI MUCENIȚE FOTINIA (Femeia samarineancă care a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a crezut în El) (26 FEBRUARIE)

 

 

CONDACUL 1

La fântâna lui Iacov ai întâlnit pe Adâncul milostivirii pogorât pe pământ ca să te ridice pe tine, Sfântă, din adâncul pierzării și să te arate propovăduitoare îndurărilor Sale pentru toți care ți cântă: bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

 

ICOSUL 1

Cerut-a apă de la tine, fericită Fotinia, Cel Care cercetează adâncurile cu gândul Său dumnezeisc și adapă norii cu apă, Cel Care oprește tulburarea valurilor ispitelor din inimi și revarsă ploaia bunătății Sale peste toată făptura; iar tu, Sfântă Muceniță, întrebatu-L-ai de ce de la tine cere apă, căci femeie samarineancă ești, însă El a venit să desființeze înțelegerea cea marginită a oamenilor și să întemeieze legea laudelor în inimile celor care cântă ție așa :

Bucură-te, că te-ai învrednicit a vorbi față către față cu Mirele Hristos;

Bucură-te, că apa cea vie de la El o ai cerut cu multă sete de adevăr;

Bucură-te, căci glasul inimii tale a mărturisit Dumnezeirea lui Hristos;

Bucură-te, căci sfatul închinării în duh și adevăr l-ai primit;

Bucură-te, că izvor de apă vie din inima ta a țâșnit;

Bucură-te, că din apa mântuirii te-ai adăpat cu bucurie;

Bucură-te, că ai părăsit toate deșertăciunile lumii pentru Adevăr;

Bucură-te, că L-ai mărturisit prooroc pe Știutorul inimilor;

Bucură-te, că apa cuvintelor dumnezeiești ți-a potolit setea sufletului;

Bucură-te, că ai cerut cu mult dor apa cea dătătoare de înțelepciune;

Bucură-te, că ai propovăduit pe Hristos în toată cetatea;

Bucură-te, că Lui ai deschis larg porțile inimii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic!

 

CONDACUL 2

Prin ușa Sfântului Botez primit de la Sfinții Apostoli împreună cu doi fii ai tăi și cu cinci surori ai intrat în Biserica lui Hristos în cântări de : Aliluia !

 

ICOSUL 2

Darurile Duhului s-au revărsat din plin peste voi și ați propovăduit din loc în loc pe Mântuitorul lumii, risipind întunericul păgânătății și călăuzind pe toți către Soarele dreptății, Cel Care te-a cinstit Sfântă Fotinia, cu raze de laude ca acestea:

Bucură-te, rază propovăduitoare a Luminii veșnice;

Bucură-te, râu pururea curgător al cuvintelor Vieții;

Bucură-te, fântână întru care s-au revărsat apele mântuirii;

Bucură-te, potolirea setei celor care caută Adevărul;

Bucură-te, fulger ce risipește întunericul idolesc;

Bucură-te, gură vestitoare a tainelor Cuvântului;

Bucură-te, fluier ce îndulcește auzul inimilor smerite;

Bucură-te, făclie ce strălucește în întumericul sufletelor;

Bucură-te, râvnă pururea aprinsă pentru Cel Răstignit;

Bucură-te, ridicarea jugului lui Hristos cu multă dăruire;

Bucură-te, făclie ce aprinde inimile cu focul iubirii cerești;

Bucură-te, lauda cea mare a celor izbăviți din cursele celui viclean;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic!

 

CONDACUL 3

Împreună cu fiul tău Iosi ai fost trimisă în Cartagina, ca să propovăduiești cu îndrăzneală pe Cel Care te-a ridicat din robia păcatului, pe Mântuitorul și Lumina lumii, Căruia cetele îngerești Îi cântă pururea: Aliluia !

ICOSUL 3

Mai înainte ai venit înaintea împăratului păgân, voind a-l învăța a crede în Hristos, dar el, fiind înrădăcinat în răutate, nu a primit adevărul și la chinuri te-a dat împreună cu fiii tăi și cele cinci surori; iar noi, mirându-ne de îndrăzneala mărturisirii tale și de neclintita răbdare, te mărim cu cântări ca acestea:

Bucură-te, că ai făcut cinste firii femeiești prin mărturisirea fără teamă;

Bucură-te, că ai arătat că prin întărirea harului se risipește frica;

Bucură-te, că și păgânul împărat s-a mirat de a ta îndrăzneală în mărturisire;

Bucură-te, că te-ai bucurat să mori pentru dragostea Dulcelui Hristos;

Bucură-te, că închieturile mâinilor ți s-au zdrobit cu ciocanul;

Bucură-te, că prin aceasta mâna Cuvântului te-a scris în cartea vieții;

Bucură-te, că nu ai simțit nicidecum durerile chinuitorilor;

Bucură-te, că mâinile tale nu s-au zdrobit prin purtarea de grijă a Domnului;

Bucură-te, că sabia nu a putut tăia mâinile tale sfințite prin rugăciune;

Bucură-te, că și Nero foarte s-a minunat de biruirea legilor firii;

Bucură-te, că Domnul prin aceste minuni a voit a-l întoarce și pe Nero la adevăr;

Bucură-te, că nu te-ai temut de om, fiind străjuită de sabia fricii de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic

 

CONDACUL 4

În cameră de aur ai fost închisă cu ale tale surori, cugetând deșertul la minte împărat că te vei biruit de iubirea de podoabele lumii și te vei lepăda de Cel bogat în milostivire, Căruia neîncetat cetele îngerești Îi aduc bogăția cântărilor de: Aliluia !

 

ICOSUL 4

Fiica împăratului, Domnina, a fost închisă și ea în aceeași cameră, cugetând vicleanul Nero că aceasta vă va întoarce de la adevărata credință în Hristos, dar pe Domnina împreună cu slujnicele sale le-ai adus la credința în Hristos și le-ai botezat, aducându-ți ele cântări de mulțumire ca acestea:

Bucură-te, că nu te-ai biruit de lăcomia păgubitoare;

Bucură-te, că ai avut dor neostenit pentru Hristos;

Bucură-te, lumină călăuzitoare către Adâncul luminii;

Bucură-te, că pe fiica împăratului ai adus-o la Împăratul ceresc;

Bucură-te, că multora ai deschis porțile învierii sufletești;

Bucură-te, căci cu puterea Crucii ai tăiat pe urzitorii răutății;

Bucură-te, că rod bogat ai adus în via Cuvântului;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din adâncurile pierzării;

Bucură-te, că ușa tainei Botezului multor suflete ai deschis;

Bucură-te, că prin tine Hristos a lucrat mântuirea multora;

Bucură-te, că pe fiica împăratului ai luminat prin înțelepte cuvinte;

Bucură-te, porumbiță care ai îndreptat sufletele spre înălțimile cerești;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic

 

CONDACUL 5

Mult s-a veselit fiica împăratului că ai logodit-o pe ea lui Hristos împreună cu slugile ei și a dat săracilor toate podoabele cele de aur, cântând Celui mai presus de ceruri: Aliluia !

 

ICOSUL 5

Mult s-a mâniat cumplitul împărat aflând că pe fiica lui o ai adus să slujească Împăratului ceresc și în cuptor încins te-a aruncat cu mulțimi de bărbați și femei, însă prin puterea Domnului, nevătămați ați rămas și toți într-un glas ți-au cântat ție așa:

Bucură-te, că nimic nu ți-a stins focul iubirii dumnezeiești;

Bucură-te, că prin puterea Domnului ai fost păzită de arderea focului;

Bucură-te, că Domnului ai înălțat flacăra rugăciunii tale;

Bucură-te, cunună a mucenițelor celor slăvite ale lui Hristos;

Bucură-te, că inima ta s-a făcut cuptor pentru Pâinea vieții;

Bucură-te, că pe toți ai hrănit cu pâinea cuvântului dumnezeiesc;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din focul cel veșnic cu rugăciunea ta de foc;

Bucură-te, că cetatea Romei s-a minunat de lucrările Domnului arătate prin tine;

Bucură-te, că dai lumina înțelepciunii celor care te cinstesc;

Bucură-te, că te înduri de cei istoviți de focul patimilor;

Bucură-te, lumină ce ne călăuzește pe căile păcii;

Bucură-te, că aprinzi candela rugăciunii în sufletele întunecate de păcat;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic

 

CONDACUL 6

Cu otravă aducătoare de moarte Nero a poruncit să fii adăpată, dar Cel Care te-a adăpat cu apa cea vie te-a păzit nevătămată, ca să-I aduci Lui picăturile cântărilor de: Aliluia !

 

ICOSUL 6

Otrava pregătită de vrăjitorul Lambadie ai arătat că nu se cuvine creștinilor a o bea, însă pentru a-l încredința pe el de puterea lui Hristos o ai băut și ai rămas nevătămată, aducându-l la credință și pe vrăjitor, care a cântat ție unele ca acestea :

Bucură-te, că puterea otravei o ai arătat neputincioasă;

Bucură-te, că întru tine a lucrat puterea lui Hristos;

Bucură-te, că nevătămată ai rămas după ce ai băut otrava;

Bucură-te, că minunea aceasta a întors la adevăr pe vrăjitor;

Bucură-te, că minunea i-a deschis lui ușa Sfântului Botez;

Bucură-te, că și cununa muceniciei pentru Hristos a luat vrăjitorul;

Bucură-te, că foarte te-ai bucurat de biruința duhovnicească a noului mucenic;

Bucură-te, că l-ai întărit cu a ta rugăciune pe calea mărturisirii Adevărului;

Bucură-te, că ești caldă rugătoare și pentru sufletul meu clătinat de ispite;

Bucură-te, vas plin de mirul cel neprețuit al înțelepciunii;

Bucură-te, că te-ai adăpat cu apa cea vie a iubirii dumnezeiești;

Bucură-te, că peste toți trimiți ploaia milostivirii dumnezeiești ;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic

 

CONDACUL 7

Venele ți s-au tăiat de către cei însetați de răutate, dar întru nimic ai socotit aceasta, aducând Domnului cu dragoste revărsările cântărilor de: Aliluia !

 

ICOSUL 7

Plumb și pucioasă ți s-au pus în gură, dar și mai limpede mărturiseai pe Hristos, Cel Care paharul durerilor a băut ca să aducă pe omul cel pierdut la izvorul mântuirii sale; adapă-ne și pe noi, Sfântă Fotinia, cu apa cuvintelor dumnezeiești, ca să îți aducem curgeri de cântări ca acestea din muntele inimii:

Bucură-te, că nu ai încetat a slăvi pe Hristos și în chinuri;

Bucură-te, că ai mulțumit Ziditorului pentru toate;

Bucură-te, că întru nimic ai socotit plumbul topit;

Bucură-te, că ai răbdat toate slăvind pe Cel Care te-a întărit;

Bucură-te, că și de la noi ridici jugul cel greu al păcatului;

Bucură-te, că ne păzești de toate cursele vrăjmașului mântuirii;

Bucură-te, că și mai mult gura ta s-a deschis spre lauda judecăților Domnului;

Bucură-te, că de la noi alungi pe lupii înțelegători ai patimilor;

Bucură-te, că fierberea ispitelor o îneci în marea rugăciunii tale;

Bucură-te, că ai rușinat pe împăratul cel înrădăcinat în răutate;

Bucură-te, că pe mulți ai minunat cu statornicia răbdării tale;

Bucură-te, pildă de slăvire a Adâncului înțelepciunii;

Bucură-te, scăparea celor prigoniți de valurile necazurilor;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic!

 

 

CONDACUL 8

Împăratul cel fără de minte a poruncit ca trupul tău și cele ale însoțitorilor tăi să fie spânzurate, strujite și arse cu făclii, dar în aceste chinuri și mai mult v-ați bucurat, cântând Domnului: Aliluia !

 

ICOSUL 8

În nările voastre a fost turnat oțet amestecat cu cenușă, dar aceasta vi s-a părut mai dulce decât mierea și fagurul, cugetând la Cel Căruia I s-a dat a bea oțet, ca amărăciunea chinurilor noastre să o îndulcească, iar noi luăm întărire de la Acesta spre a te lăuda așa:

Bucură-te, că te veseleai de mireasma dragostei lui Hristos;

Bucură-te, că te hrăneai înțelegător cu dulceața cuvintelor îngerești;

Bucură-te, că nu te-ai temut de cei robiți răutății;

Bucură-te, că numai lui Hristos ai slujit cu mult dor;

Bucură-te, că pe Cruce ai urmat Domnului fără teamă;

Bucură-te, că nu ai fugit de povara suferinței;

Bucură-te, că ai simțit mângâierea Domnului în necazuri;

Bucură-te, oțetul îți amintea de dulceața Raiului;

Bucură-te, că prin rugăciune ai mistuit orice gând deșert;

Bucură-te, că în cenușă ai prefăcut orice umbră de patimă;

Bucură-te,; că ți-ai gătit sufletul pentru întâlnirea cu Mirele ceresc

Bucură-te, piatră nesfârâmată a răbdării sfințitoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic

 

CONDACUL 9

În temniță întunecată și necurată, plină de șerpi veninoși ai fost închisă împreună cu însoțitorii tăi, dar cămara inimilor voastre era plină de lumina cântărilor de: Aliluia !

 

ICOSUL 9

Cu fulgerele rugăciunii voastre au fost omorâți toți șerpii și duhoarea cea rea s-a prefăcut în mireasmă negrăită, iar noi cerem mireasma rugăciunii tale, Sfântă Fotinia, ca să umple și cămările inimilor noastre de bună mireasmă și să îți aducem flori de laude ca acestea:

 

Bucură-te, că pe șarpele care a amăgit pe Eva l-ai zdrobit sub picioarele tale;

Bucură-te, că în râurile rugăciunii tale au murit șerpii veninoși;

Bucură-te, că ai scos din multe inimi veninul răutății;

Bucură-te, că mirosul cel greu l-ai acoperit cu mireasma rugăciunii;

Bucură-te, că depărtezi de la noi duhoarea patimilor;

Bucură-te, că ne îndulcești sufletele cu înțelegerile tainice ale Înțelepciunii;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din întunericul deșertăciunii;

Bucură-te, că ai rușinat toate sfaturile prigonitorilor;

Bucură-te, că paharul muceniciei ai băut cu bucurie;

Bucură-te, că patimilor lui Hristos ai urmat cu vrednicie;

Bucură-te, că întunericul temniței ai risipit cu lumina rugăciunii;

Bucură-te, că neîncetat mijlocești pentru noi lumina înțelepciunii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic!

 

CONDACUL 10

Trei ani ați fost ținuți închiși în temniță, dar cămara inimii voastre era pururea deschisă Mirelui Hristos, Cel Care a deșertat temnițele iadului și pe voi v-a ridicat la înălțimea cântărilor de: Aliluia !

 

ICOSUL 10

În temniță S-a arătat Hristos Domnul, Care apucându-te de mână te-a ridicat sus și te-a întărit ca să rabzi până la sfârșit înfricoșătoarele chinuri pentru mărturisirea lor; cu binecuvântarea păcii Mântuitorului și mai mult ți-ai întărit inima, primind de la toți cântări de cinstire ca acestea:

Bucură-te, că Hristos te-a înălțat întru slava mucenicilor;

Bucură-te, că pacea Lui s-a așternut în inima ta;

Bucură-te, că Domnul te-a luat de mână ca pe o fiică iubită;

Bucură-te, că mult te-ai bucurat duhovnicește de vederea Lui;

Bucură-te, că Domnul v-a vestit că este cu voi în toate zilele;

Bucură-te, că rugăciunea ta ne întărește și pe noi întru dragostea Mântuitorului;

Bucură-te, că Domnul ți-a dat binecuvântarea bucuriei;

Bucură-te, că acum petrecei întru veșnica bucurie a Sfinților;

Bucură-te, că îți aduci aminte și de noi, cei pururea în întristări și ispite;

Bucură-te, că ai rămas neclintită pe piatra mărturisirii Domnului;

Bucură-te, stea ce ne călăuzești la lumina mântuirii;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor împovărați de necazuri;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic!

 

CONDACUL 11

Temnița o ați prefăcut în casă sfântă, fericită Fotinia, mulțime de oameni alergând acolo ca să primească lumina cunoștinței de Dumnezeu și Sfântul Botez, cântând: Aliluia!

 

ICOSUL 11

Înnebunit de mânie, Nero v-a poruncit să nu mai propovădiți pe Hristos, dar voi și mai mult L-ați mărturisit și ați fost răstigniți cu capele în jos și strujiți; însă Cel Răstignit pentru viața lumii prin îngerii Săi v-a făcut sănătoși, iar noi te mărim pe tine, Sfântă Fotinia, aleasa lui Hristos cu aceste cuvinte:

Bucură-te, că ai fost răstignită pentru Mirele Cel Iubit;

Bucură-te, că ai băut cu bucurie paharul chinurilor;

Bucură-te, că au orbit tiranii care v-au văzut răstigniți;

Bucură-te, că fiind mult milostivă ai vindecat pe cei orbiți;

Bucură-te, că ne dai și noi limpezimea vederii duhovnicești;

Bucură-te, că ai dat lumină ochilor sufletești și trupești ai răstignitorilor;

Bucură-te, că pe mulți ai secerat din pământul osândirii, aducându-i lui Hristos;

Bucură-te, liman de scăpare a celor orbiți de păcat;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor care te cinstesc;

Bucură-te, că te-ai arătat lumină lumii, după cuvântul Luminii;

Bucură-te, că aprinzi candela rugăciunii în inimile întunecate de patimi;

Bucură-te, întărirea în răbdare a celor amenințați de valurile ispitelor;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic!

 

CONDACUL 12

Pielea ți s-a jupuit, dar tu cântai cu bucurie: ,,Doamne, cercetatu-m-ai și M-ai cunoscut ”, așteptând ca sufletul tău să fie îmbrăcat în haina luminii și să zbori în ceata heruvimilor, aducând cu ei Ziditorului cântări neîncetate de : Aliluia!

 

ICOSUL 12

Pielea ți s-a aruncat în râu, dar te-ai lepădat cu totul de acoperământul acestei lumi și, fiind aruncată Sfântă Fotinia, într-un puț sec, ne-ai lăsat nouă moștenire prin jertfa chinurilor tale mucenicești apele înțelepciunii dumnezeiești, ca să te lăudăm cu râvnă așa  :

Bucură-te, că prin mucenicie te-ai unit desăvârșit cu Hristos;

Bucură-te, căci ai zburat cu bucurie către cămara Vieții;

Bucură-te, că ai rușinat prin răbdarea ta pe începătorul răutății;

Bucură-te, că Hristos a pus pe capul tău cununa muceniciei;

Bucură-te, că strălucești întru slava Sfinților ca o lună;

Bucură-te, că trimiți tuturor razele rugăciunii tale;

Bucură-te, că pe toți ne ocrotești de pizma celui rău;

Bucură-te, că din înălțime ne trimiți acoperământul milei dumnezeiești;

Bucură-te, că ne povățuiești a muri lumii și a învia numai pentru Hristos;

Bucură-te, lumină mare ce ai risipit întunericul păgânătății;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor care poartă numele tău;

Bucură-te, povățuitoarea tuturor pe căile luminate ale mântuirii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 13

O, Sfântă Mare Muceniță Fotinia, cea pururea luminată de Soarele slavei, cu razele rugăciunii tale luminează și inima mea cea cufundată în întunericul deșertăciunilor lumești, ca să văd strălucind și eu pe Răsăritul Cel de sus și împreună cu Sfinții Îngeri să-i aduc ca o stea în noaptea acestei vieți pământești cântarea de : Aliluia !

 

(sursa: doar ortodox)